در «برنامه هفتم توسعه» اهداف کمی دقیق مطرح شده و کلی‌گویی نشده است/ امیدواریم کمیسیون تلفیق هرچه زودتر به جمع‌بندی برسد