اذیت و آزار معلولان مرکز توانبخشی شهرستان جهرم / سوزاندن بدن مددجویان این مرکز