بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم نیاز به اختیارات کافی دارد