سوء برداشت چند هزار میلیاردی خاندوزی و عشقی؛ نامه خونین بورس که مردم ۵۰ روز بعد خبردار شدند!