خبر خوب برای بازنشستگان / میانگین ۵ سال برای محاسبه حقوق بازنشستگی از برنامه هفتم حذف شد