میزان حضور دانشجویان علوم پزشکی در مسجد و بسیج چقدر است؟