ضربه 25 هزار میلیاردی به قاچاقچیان مواد مخدر/ افزایش 32 درصدی کشت "تریاک" در افغانستان