برگزاری بیست و دومین مراسم حافظ/ اضافه شدن تندیس حافظ بهترین فیلم کوتاه