معرفی راه‌یافتگان به مرحله پایانی جشنواره جهانی شعر مقاومت