راه‌یافتگان به مرحله پایانی «جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان» معرفی شدند