افشاگری یک‌ نماینده مجلس از مافیای خودرو| مافیای خودرو کجا هستند؟

معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس می‌گوید: آنچه که مشخص است در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر متاسفانه آثاری از حضور چنین افرادی را شاهد هستیم!