این خودروسازان با بدهی ۳۷۴ هزار میلیاردی یک قدم تا ورشکستگی فاصله دارند