آتش گرفتن خودروی بازپرس ویژه قتل تهران قبل از رسیدن به صحنه جرم / در تونل رسالت رخ داد