تصاویر کمتر دیده شده از اولین کافی نت ایران؛ سال ۱۳۷۶