درخواست دانشگاه علوم پزشکی البرز از مصرف کنندگان مشروبات الکلی: خیلی سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید