نماینده پیشین مجلس :دولت بدترین توافق یعنی نفت در برابر غذا انجام داد