حمایت از اشتغال تعاونی ها در مناطق روستایی با تفاهم نامه 30000 میلیارد ریالی