سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است رئیس آینده اتاق ایران باید صاحب کسب و کار واقعی باشد. این به معنی آن است که رئیس جدید باید نسبت به این حوزه آشنایی کامل داشته باشد.