بلعیدن موادمخدر توسط قاچاقچیان در تعقیب و گریز پلیسی