بیش از ۳۱۱ هزار نسخه کتاب در راه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور است