غرب مذاکرات وین را تا جایی که امکان داشت سیاسی کرد؛ حالا فهمیده‌اند که با منافع‌شان مطابقت ندارد