زیان ۲۱ هزار میلیاردی ایران خودرو/ بن بست خودروسازان نزدیک است؟