فریدونی: مگر می‌شود باشگاهی با آشفتگی بی‌سابقه به اندازه میلان و اینتر قیمت داشته باشد؟!/ از اعضای هیئت مدیره باشگاه‌ها سهام وثیقه دریافت شود