مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ شرقی به خبرنگاران که درباره استخدام پسرش سوال می کنند پاسخ تندی داد و گفت:  از لج شما هم که شده پسرم را جاهای بهتر میبرم !