این نشانه در ادرار یعنی اینکه بدن ما به اندازه کافی آب دریافت کرده است