اگر فتنه و تحریم‌های بعدش نبود ظریف چگونه خود را منجی معرفی می‌کرد؟