رشیدی: استقلال فقط یک گزینه سرمربیگری دارد/ دلیل افت حسینی روحی - روانی است