اعلام سیاست های پیشنهادی قیمت گذاری خودرو؛ شیوه کنونی قیمت‌گذاری عوض می شود؟ | پیشنهاد عرضه تدریجی بخشی از خودروها به قیمت‌های بازاری