مرگ مشکوک و ناگهانی شطرنج‌باز نامداری که تغییر تابعیت داد