بزرگترین افت روزانه لیر از زمان بحران ارزی ۲۰۲۱ / سقوط آزاد لیر ادامه دارد؟