آتش‌ در بازار سید ولی تهران هنوز مهار نشده است/ ریزش بخشی از سقف ساختمان