در قدیم به خاطر مصرف بخشی از گوشت این حیوان بیماری ها معده و اثنی عشر ریشه کن شده بود