طعنه همتی به مخالفان دیروز و موافقان امروز؛ صندوق بین‌المللی پول دیگر بخشی از استکبار نیست؟