عکسی از نماینده طالبان در کنار نظامیان ایران در مراسم  ارتحال امام