همتی خطاب به دولت: شرط لازم اختیار است، شرط کافی شجاعت+عکس