شهرخبر

سازمان هواشناسی آخرین پیش‌بینی‌ها را از وضعیت جوی کشور برای ۵ روز آینده اعلام کرد؛ از رگبار باران و رعد برق تا وزش باد شدید و گرد و خاک.

رگبار باران در نقاط مختلف کشور

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که ﻃی ۵ روز ﺁﻳﻨﺪه در ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﻳﻞ ﺷﺐ در ﺑﺮخی ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺏ، ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻗی، ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ زاﮔﺮﺱ ﻣﺮﻛﺰی، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎﻁ اﺳﺘﺎن‌ﻬﺎی ﻳﺰد، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرﺱ، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮﻕ، وزﺵ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ، در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮدوﺧﺎﮎ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣیﺷﻮد.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟی و ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣی‌ﺷﻮد.

اﻣﺮوز ﺷﺪﺕ ﺑﺎرش‌ﻬﺎ در ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻓﺎرﺱ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی و ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻛﺮﻣﺎن، ﺷﻤﺎل و ﻏﺮﺏ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣیﺷﻮد.

ﻃی ۵ روز ﺁﻳﻨﺪه در ﺷﺮﻕ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ و ﺗﺎ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﻌﻀی ﺳﺎﻋﺎﺕ وزﺵ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺮدوﺧﺎﮎ ﭘﻴﺶبینی میﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرﺱ ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﻳﺎی ﻋﻤﺎن اﻣﺮوز ﻣﻮاجند.