توضیحات جدید درباره مفقود شدن فرش های نفیس کاخ سعد آباد/ موزه فرش: تنها دو تخته قالی به موزه تحویل داده شده