شهرخبر

نشست خبری سرمربی تیم امید

محمد حسن‌زاده

رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید در نخستین نشست خبری خود اظهار داشت: تمام سعی من و همکارانم این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم. از روزی که مسئولیت تیم امید به من محول شد سعی کردیم با توجه به اتفاقاتی که در گذشته برای این تیم افتاد و زمان را از دست رفت و می‌توانستیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.

رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدنشست خبری سرمربی تیم امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدنشست خبری سرمربی تیم امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امیدرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید