نباید وارد باتلاق افغانستان بشویم/ کافی است احمد مسعود چند بار به ایران دعوت شود