حرف های قاطع یحیی در خصوص پیشنهاد داخلی و خارجی و جدایی از پرسپولیس | با این رقم چطور تیم ببندم؟