شهرخبر

این سبزی سنگ کلیه را پودر می‌کند

این سبزی سنگ کلیه را پودر می‌کند

تعدیل غذاها، داروها و مکمل هـای مصـرفی میتواند سبب پیشگیری از تشـکیل سـنگ کلیـه شـود.

به گزارش بهداشت نیوز، سنگ کلیه یک عامل خطر برای ایجاد بیماری مزمن کلیه و پیشرفت آن به سمت مرحله پایانی کلیه است علل و عوامل زیادی مانند تغذیه نامناسب ، مصرف داروهـا، عوامـل محیطـی، عوامـل ژنتیکـی و مـوارد بسـیار دیگـری در زمینه سازی و ایجاد سنگ در کلیه مؤثرند.

ترب به دلیل داشتن ترکیبات گوگردی به عنوان ضدباکتری، ضد قارچ و ضد ویروس عمل می‌ کند و مانع از بروز عفونت های راه تنفسی و مجاری ادرار می‌ شود.ترب سیاه مانع بروز سنگ مثانه می‌ شود، به‌ علاوه از انسداد مجاری تنفسی جلوگیری می ‌کند.

ترب سیاه علاوه بر اینکه کلیه را فعال میکند و همچنین باعث پودر شدن سنگ کلیه می شود.