فیلم/ لحظه قهرمانی پرسپولیس و بالا بردن جام توسط عالیشاه