گل دوم پرسولیس از زاویه دروازه جنوبی ورزشگاه آزادی را توسط امید عالیشاه مشاهده می نمایید.