کامیابی‌نیا: در طول فصل خیلی اذیت شدیم اما شخصیت‌مان را نشان دادیم