مدافع استقلال به قولش عمل کرد/ مرادمند انتقامش را از بیرانوند گرفت