نکته دیگر آنکه پیش از این طرح های مشابهی هم در دولت و هم در شهرداری اجرایی شدند اما هیچ یک موفق نبودند. ضمانت موفقیت این طرح چیست؟

مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در این برنامه متراژ، جزئیات طرح فروش متری مسکن را تشریح کرده است. طرحی که تا چند هفته آینده اجرایی خواهد شد.