حاشیه دربی 101| اعتراض پیروانی به ناظر و مصدومیت تصویربردار تلویزیونی + فیلم