پولادگر: امیدواریم دستور معاون رئیس‌جمهور برای عقد قراردادها را اجرا کنیم