ترکیب استقلال مقابل پرسپولیس | خط آتش ساپینتو برای انتقام از پرسپولیس