سکته قیمت در بازار مسکن/ افزایش سهم تجارت گازی ایران در منطقه